MADEN BÖLGELERİ 3213 SAYILI MADEN KANUNUNDA.

27/05/2017 Tarihli resmi gazetede yayımlanan

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI

KANUNLARDA VE BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’un 9. 10. ve 11. maddeleri ile 3213 Sayılı Maden Kanununda Bazı Maddeler Değiştirilmiştir.

MADDE 9 – 3213 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kamu kurum ve kuruluşlarınca buluculuk belgesi talep edilmesi hâlinde kaynak veya rezerv raporu verilmesi yeterlidir.”

MADDE 10 – 3213 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Birbirine bitişik veya yakın maden sahalarında, yapılan üretimin çevresel etkileri, şehirleşme, işletme güvenliği, rezervin verimli işletilmesi ve benzeri sebeplerden dolayı yapılacak proje ve planlama çerçevesinde Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakan onayı ile maden bölgesi ilan edilebilir. Maden bölgesindeki ruhsatların bir veya birden fazla ruhsatta birleştirilmesi Genel Müdürlükçe yapılır.”

“Maden bölgesinde belirlenen alandaki ruhsatların tüzel kişiliği haiz bir şirkette birleştirilmesi için ruhsat sahiplerine altı aya kadar süre verilir. Ruhsat sahiplerinin kurulacak olan bu şirketteki ortaklık payları, maden rezervi de göz önüne alınarak belirlenir. Ruhsatların birleştirilmesi, belirlenen alandaki toplam rezervin en az yarısına tekabül eden ruhsat sahiplerinin talebi hâlinde gerçekleştirilir. Bu talep sahipleri ikiden az olamaz. Talep sahibinin iki olması hâlinde ise hissedarlardan birinin rezerv oranı en az yüzde on olmalıdır. Yeterli talebin sağlanamaması durumunda belirlenen alandaki tüm ruhsatlar iptal edilir. Bu sahalar, alan sınırlamasına bağlı kalmaksızın Genel Müdürlük tarafından belirlenen kriterlere göre ihale edilerek ruhsatlandırılır. İptal edilen ruhsatlara ilişkin Genel Müdürlükçe tespit edilen yatırım giderleri Bakanlık bütçesinden karşılanır. Birleşen ruhsatların alan sınırlarını belirleme yetkisi Genel Müdürlüğe aittir. Maden bölgesi içerisinde bulunan ihalelik sahalar, ihale taban bedeli yatırılarak birleşen ruhsata ilave edilebilir.

Belirlenen alandaki toplam rezervin en az yarısına tekabül eden ruhsat sahiplerince birleştirmenin talep edilmesi hâlinde, birleştirmeye dâhil olmayan diğer ruhsatlar iptal edilir. İptal edilen ruhsatların Genel Müdürlükçe tespit edilen yatırım giderleri, birleştirme yapılan ruhsat sahibince ödenir ve bu ruhsat alanları birleştirilmiş ruhsata ilave edilir. Tespit edilen yatırım giderinin ruhsat sahibince altı ay içinde ödenmemesi hâlinde ise belirlenen alandaki ruhsatların tümü iptal edilir.

Şehirleşme, çevresel ve benzeri etkiler dikkate alınarak bazı alanlardaki I. Grup ve II. Grup (a) madencilik faaliyetleri valilik görüşü ile Bakanlık tarafından kısıtlanabilir. Bakan onayı ile kısıtlanan alandaki I. Grup ve II. Grup (a) bendi maden ruhsatları, rezervi dikkate alınmak suretiyle maden bölgesine ya da başka bir alana taşınarak ruhsatlandırılabilir. Bu tür ruhsatlandırma işlemi ihalelik sahalar üzerinde de ihalesiz yapılabilir. Kısıtlama ve taşınma alanlarındaki rezerv tespitleri valiliklerce yapılır.

Maden bölgesi olan illerde bu bölgeleri yönetmek üzere maden bölgesi komisyonu kurulur. Bu komisyon, büyükşehirlerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı bünyesinde, diğer illerde ise il özel idaresi bünyesinde faaliyet gösterir. Komisyon; valilik, ilgili belediye ve ruhsat sahibi şirket temsilcilerinden oluşur.

Komisyon, ruhsat sahasındaki faaliyetlerin projeye, çevre ve insan sağlığına uygun yürütülmesini kontrol ederek madencilik faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması dâhil gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar. Komisyon geçici olarak durdurma faaliyetlerini Genel Müdürlüğe bildirir. Genel Müdürlük, komisyonun maden bölgeleri ile ilgili faaliyetlerini inceler ve denetler.

Ruhsat sahibi tarafından, ocak başı satış tutarının %0,5’i, komisyonun maden bölgesi için yapacağı harcamaları karşılamak üzere, büyükşehirlerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, diğer illerde ise il özel idaresi hesabına yatırılır. Maden bölgesindeki her grup maden işletme ruhsatı için bu Kanun kapsamında irtifak ve/veya intifa hakkı tesis edilebilir ve kamulaştırma yapılabilir. Maden bölgesi alanında rödövans sözleşmesi yapılamaz ve varsa mevcut sözleşmeler iptal edilir.

Maden bölgesi ilan edilmesi, ruhsatların birleştirilmesi, taksiri ve iptal edilmesi, yatırım giderlerinin belirlenmesi ve ödenmesi, maden sahalarının ihale edilmesi, rezerv tespiti ve ruhsatlandırma, bir veya birden fazla il sınırına giren maden bölgeleri komisyonunun oluşturulması, toplanma ve çalışma süresi, görev ve yetkileri, faaliyetlerin inceleme ve denetimi ile ruhsatların taşınması, proje ve planlaması gibi uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 11 – 3213 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından buluculuk hakkı kazanılan maden ruhsat sahaları, bedeli karşılığında ihtisaslaşmış Devlet kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıklarına Bakan onayı ile devredilebilir. Devir aşamasında bu Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen süreler bu kararların uygulanması esnasında aranmaz. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen arama dönemi faaliyet raporları yerine kaynak/rezerv raporu verir.”


YTK HAKKINDA ( ÖNEMLİ)

Firmamızın yetkilendirilmiş tüzel kişilik başvurusu Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından olumlu bulunmuş ve yetki belgemiz tarafımıza teslim edilmiştir.
2017 yılından itibaren Genel Müdürlüğe verilecek olan rapor, proje vb. müracaatlar tarafımızca yapılabilecek olup yeraltı işletmelerinde de görev yapabilicek personelimiz mevcuttur.


Yeraltı Kömür İşletmelerine Maliyet Desteği

4/6/1985 Tarihli 3213 Sayılı Maden Kanunun Geçici 29. Maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. ” Bu kanunun 2. Maddesinde sayılan IV. Grup madenlerden “Linyit ” ve ” Taşkömürü ” çıkaran ve özel hukuk tüzel kişilerinin ruhsat sahibi olarak işlettikleri yeraltı maden işletmelerine , 22/5/2003 tarihli ve 4587 sayılı İş kanununun 41,53,ve 63 üncü maddelerinde 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı kanunla yapılan değişiklikler ile bu Kanunun ek 9 uncu maddesiyle oluşan maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin destek verilebilir. Bu destekler Bakanlık bütçesine konulan ödeneklerden karşılanır. Maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu usul ve esasların uygulanma süresi Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.


2016 YILI RUHSAT BEDELLERİ AÇIKLANDI

MADEN RUHSAT SAHİPLERİNİN DİKKATİNE (ÖNEMLİ)

18/02/2015 tarihinde yürürlüğe giren 6592 Maden Kanunu ile Ruhsat Bedeli uygulaması başlamış olup MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN web sitesinde yayınlanmıştır. Ocak ayı sonuna kadar ödenmeyen ruhsat bedeli için 20 000 TL idari para cezası verilecektir. Ruhsat bedellerinin tablosu aşağıda sunulmuştur. (KAYNAK : MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

2016 YILI RUHSAT BEDELLERİ TABLOSU (PDF FORMATINDA)

İŞLETME RUHSAT BEDELLERİ TABLOSU (JPEG FORMATINDA)

2016harcteminat_001

ARAMA RUHSAT BEDELLERİ TABLOSU (JPEG FORMATINDA)

2016harcteminat_002

RUHSAT BEDELLERİ VE DİĞER HESAP NUMARALARI

9nisanduyuru_001


MADEN RUHSAT SAHİPLERİNİN DİKKATİNE (ÖNEMLİ)

18/02/2015 tarihinde yürürlüğe giren 6592 Maden Kanunu ile ruhsat bedeli uygulaması başlamıştır. Bedeller yüksek olduğundan ödeyemeyecek durumda olan ruhsat sahiplerinin yıl sonuna kadar ruhsatları ile ilgili terk işlemini başlatması gerekmektedir. Ocak ayı sonunda ödenmediği takdirde 20 000 TL idari para cezasını da ödemek zorunda kalacaklar ve Takip eden 3 ayda ruhsatlar iptal edileceğinden terk işlemi en uygun seçenek olarak gözükmektedir. Terk işlemi ocak ayına sarkması halinde bu bedellerin ödenmesinden kaçınma imkanı bulunmamaktadır.


MADEN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİK TASLAĞI İLE YTK YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

MADEN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ TASLAĞI İLE YETKİLENDİRİLMİŞ TÜZEL KİŞİLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK TASLAĞI MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ WEB SİTESİNDE YAYINLANMIŞTIR. YÖNETMELİK TASLAĞI İLE YTK YÖNETMELİK TASLAĞININ EKLERİNİ SİTEMİZDE DE MEVCUTTUR.

Maden Yönetmeliği Taslağı-27.10.2015

Maden Yönetmeliği ekleri-27.10.2015

Maden Yönetmeliği Karşılaştırma Cetveli-27.10.2015

Maden Yönetmeliği Genel Gerekçe

YTK Yönetmelik Taslağı-27.10.2015

YTK Genel Gerekçe