Arşivler 2015

MADEN RUHSAT SAHİPLERİNİN DİKKATİNE (ÖNEMLİ)

18/02/2015 tarihinde yürürlüğe giren 6592 Maden Kanunu ile ruhsat bedeli uygulaması başlamıştır. Bedeller yüksek olduğundan ödeyemeyecek durumda olan ruhsat sahiplerinin yıl sonuna kadar ruhsatları ile ilgili terk işlemini başlatması gerekmektedir. Ocak ayı sonunda ödenmediği takdirde 20 000 TL idari para cezasını da ödemek zorunda kalacaklar ve Takip eden 3 ayda ruhsatlar iptal edileceğinden terk işlemi en uygun seçenek olarak gözükmektedir. Terk işlemi ocak ayına sarkması halinde bu bedellerin ödenmesinden kaçınma imkanı bulunmamaktadır.


MADEN RUHSAT SAHİPLERİNİN DİKKATİNE ….

04.02.2015 Tarihinde kabul edilip 18.02.2015 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan MADEN KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6592 nolu kanuna göre
“Yürürlükteki ruhsatlar için her yıl ocak ayının sonuna kadar ruhsat bedelinin tamamının yatırılması zorunludur. İşletme ruhsat bedelinin %70’i genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimi hesabına, %30’u çevre ile uyum planı çalışmalarını gerçekleştirmek üzere ruhsatı veren idarenin muhasebe birimi hesabına aktarılmak üzere Bakanlığın belirlediği bankada açılacak teminat hesabına yatırılır. I. Grup (a) bendi madenlerin ruhsat bedelleri ise, büyükşehir belediyesi dışındaki illerde il özel idaresi hesabına yatırılır. Ruhsat bedelinin yatırılmaması veya eksik yatırılması hâlinde 20.000 TL idari para cezası verilir ve ruhsat bedelinin üç ay içinde tamamlanması istenir. Bu süre içinde ruhsat bedelinin yatırılmaması durumunda ruhsat iptal edilir. Verilen sürede yatırılmayan ruhsat bedelinin %70’ine tekabül eden tutar 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere ilgili tahsil dairesine bildirilir. Kaynak tuzlalarından ruhsat bedeli alınmaz. “

Ruhsat Bedellerini gösterir tablolar
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150218-1-1.pdf


MADEN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİK TASLAĞI İLE YTK YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

MADEN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ TASLAĞI İLE YETKİLENDİRİLMİŞ TÜZEL KİŞİLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK TASLAĞI MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ WEB SİTESİNDE YAYINLANMIŞTIR. YÖNETMELİK TASLAĞI İLE YTK YÖNETMELİK TASLAĞININ EKLERİNİ SİTEMİZDE DE MEVCUTTUR.

Maden Yönetmeliği Taslağı-27.10.2015

Maden Yönetmeliği ekleri-27.10.2015

Maden Yönetmeliği Karşılaştırma Cetveli-27.10.2015

Maden Yönetmeliği Genel Gerekçe

YTK Yönetmelik Taslağı-27.10.2015

YTK Genel Gerekçe

 

 


YENİ MÜRACAATLAR HAKKINDA – MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununun geçici 24. Maddesi kapsamında Müracaatların kabul edilmeyeceğine ilişkin verilen altı aylık süre 18/08/2015 tarihi mesai bitiminde sona erecek olup, 19/08/2015 tarihi itibariyle II-B ve IV. Grup ruhsat müracaatları kabul edilmeye başlanacaktır. Müracaat için gerekli belgeler: – İlk Müracaat Talep Formu(üç nüsha hazırlanacak her biri ıslak imzalı olacak), – Taahhütname ve – İşletme Ruhsat Taban Bedelinin(10.000TL) yatırıldığını gösteren makbuz. (İlk Müracaat Talep Formu ve Taahhütname yenilenmiş olup internet sayfamızdan ve İlk Müracaat Biriminden temin edilebilecektir.) Tüzel kişiler tarafından yapılan müracaatlarda; müracaat tarihinde geçerli olan Şirketin kuruluş statüsünü gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, madencilik faaliyetleri yapabileceğine dair ibarenin olmadığının daha sonra tespit edilmesi halinde müracaat geçersiz sayılacaktır. Vekaleten yapılan müracaatlarda; müracaat tarihi itibariyle geçerli vekaletnamede, gerçek kişi/tüzel kişi adına Maden İşleri Genel Müdürlüğünde müracaat/işlem yapmaya yetkisinin olmadığının daha sonra tespit edilmesi halinde müracaat geçersiz sayılacaktır. İlgililere duyurulur

Kaynak : Maden İşleri Genel Müdürlüğü


ÇEVRE UYUM TEMİNATLARI VE DEVLET HAKLARI HAKKINDA

6592 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 3213 SAYILI KANUN GEREĞİ  HAZİRAN AYI SONUNA KADAR ÇEVRE UYUM TEMİNATLARININ ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR. AKSİ TAKDİRDE RUHSAT SAHİBİ’NE RUHSAT TEMİNATI KADAR İDARİ PARA CEZASI VERİLECEKTİR.

AYRICA 2014 YILI DEVLET HAKLARI ÖDEMELERİNİN VADESİ HAZİRAN AYI SONUNA KADARDIR. BU TARİHTEN SONRA YAPILACAK ÖDEMELERDE GECİKME FAİZİ UYGULANACAKTIR.

MOSTRA MÜHENDİSLİK MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 


RÖDEVANS SÖZLEŞMELERİ VE MÜRACAATLAR HAKKINDA

18/02/2015 TARİH 6592 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 3213 SAYILI MADEN KANUNUNUN GEÇİCİ 23. MADDESİ GEREĞİ 18/02/2015 TARİHİNDEN ÖNCE İMZALANMIŞ OLUP MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE VERİLMEYEN RÖDÖVANS SÖZLEŞMELERİNİN 18/05/2015 TARİHİNE KADAR  VERİLMESİ ZORUNLUDUR. BU TARİHTEN SONRA YAPILAN RÖDEVANS SÖZLEŞMELERİ BAKANLIĞIN İZNİNE TUTULACAKTIR.

AYRICA 18/02/2015 TARİHLİ 6592 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 3213 SAYILI MADEN KANUNUNDAN ÖNCE YAPILAN RUHSAT MÜRACAATLARI İÇİN SON EVRAK VERME SÜRESİ 18/05/2015 TARİHİDİR.


ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE 19/04/2015 TARİHİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.  İZİN TÜRÜNDEKİ  KATSAYILAR AZALTILMIŞTIR. İŞBU YÖNETMELİK ORMAN İZNİ OLAN VE ORMAN İZNİ ALMAK İSTEYEN MADENCİLER İÇİN CİDDİ BİR KAZANIM OLACAKTIR. YENİ YÖNETMELİĞİN MADENCİLİK CAMİASINA HAYIRLI OLMASI DİLEĞİYLE..

ORMAN KANUNU 16. MADDE YÖNETMELİĞİ

 

 


YENİ MADEN KANUNU İLE GELEN DEĞİŞİMLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan 24.11.2014 tarihinde Bakanlar Kurulunda kararlaştırılan “Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” 30.12.2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. Bu tasarı T.B.M.M. Genel Kurulunda 04.02.2015 tarihinde kabul edilmiş ve Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanarak 18.02.2015 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Madencilik sektörü tam anlamıyla revize edilmiş birçok önemli değişiklik yapılmıştır. Ekteki linkte bu değişiklikler açıklanmıştır.

YENİ MADEN KANUNU İLE GELEN DEĞİŞİMLER